Mεταξύ των κορυφαίων εταιριών στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ:

Εδραιωμένη παρουσία σε χώρες στρατηγικής σημασίας

 

 

 

 

Του

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ*

 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει επιφέρει γενικευμένη ύφεση σε όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς, την οποία έχει βιώσει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος, ωστόσο, αφορά στο σημαντικό περιορισμό των εγχώριων επιχειρηματικών ευκαιριών. Μοναδική ευκαιρία εξόδου από την κρίση της ελληνικής οικονομίας για μία επιχείρηση είναι η αναζήτηση ευκαιριών στο εξωτερικό.
Οι ευκαιρίες από την αγορά του εξωτερικού δεν αφορούν αποκλειστικά στην εμπορία προϊόντων αλλά και στον τομέα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα στον δυναμικό κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα (Κυβερνήσεις) και στον ιδιωτικό (Τράπεζες, επιχειρήσεις).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικό προϋπολογισμό ύψους 5 δις ευρώ  ετησίως για την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης της διοικητικής, οικονομικής και θεσμικής υπόστασης και λειτουργίας προς αναπτυσσόμενες και υπό ένταξη χώρες της ευρύτερης ευρωπαϊκής ηπείρου, της Αφρικής και της Ασίας.
Επίσης, στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικούς πόρους  για την υποστήριξη των υπηρεσιών της αλλά και για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και ερευνητικών προγραμμάτων με πόρους ύψους €15 δις ευρώ ετησίως.
Πρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) διαθέτει πόρους με την  πρωτοβουλία JESSICA σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση έργων μέσω Επενδυτικών Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Funds).
Στη σημερινή εποχή, οι εταιρείες που έχουν αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό και επενδύουν συνεχώς με καινοτόμες υπηρεσίες μπορούν να ωφεληθούν από την τεράστια αγορά που περιγράφεται παραπάνω.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. η οποία, έχοντας καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων εταιριών στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, έχει ήδη στραφεί από το 2004 στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας συμβουλευτικά έργα. Σήμερα κατέχει εδραιωμένη παρουσία σε χώρες στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία απασχολεί 170 άτομα μόνιμο προσωπικό και έχει γραφεία σε 5 χώρες.
Συγκεκριμένα, η εταιρία αναλαμβάνει έργα συμμετέχοντας σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας παρέχοντας υπηρεσίες εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης μέσω παροχής τεχνογνωσίας σε Υπουργεία και Φορείς των Κυβερνήσεων της Τουρκίας, Σερβίας, Γεωργίας, Κιργιστάν, Μαυροβουνίου κλπ στα πεδία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, της Αναμόρφωσης της Υγείας, της Αγοράς Εργασίας, των Μεταφορών, της Ενέργειας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του Τουρισμού.
Από το 2008, η εταιρεία είναι Σύμβουλος στην Κυβέρνηση της Τουρκίας παρέχοντας τεχνογνωσία σε θέματα εναρμόνισης πολιτικών με το κοινοτικό δίκαιο (αμοιβή ύψους 3,5 εκατ. Ευρώ) στα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνίας και Υπουργείο Απασχόλησης.
Επίσης, είναι Σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Γεωργίας (με αμοιβή 1 εκατ. Ευρώ) για την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας. Η εταιρεία επιλέχθηκε ως Σύμβουλος με προστιθέμενη αξία λαμβάνοντας υπόψη ότι η  Γεωργία ήδη  κατέχει θέση πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη σε θέματα e-Governance/ e-Government.
Τα τελευταία 4 χρόνια έχει επίσης αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο προς την Κυβέρνηση της Σερβίας (αμοιβή ύψους 4 εκ. ευρώ) για την βελτίωση της νομικής βοήθειας/υποστήριξης στους πρόσφυγες και εκτοπισθέντα άτομα στο εσωτερικό της χώρας.
Στον Ιδιωτικό Τομέα, η εταιρεία παρέχει τεχνογνωσία στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ) με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, αναδιάρθρωσης, χρηματοοικονομικού συμβούλου, υποστήριξης οργάνωσης εξαγωγικής δραστηριότητας κλπ.
Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου – εμπειρογνώμονα κατόπιν επιλογής της από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), για επενδύσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η εταιρία, ως ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος αξιολογεί τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και το εύλογο των προτεινόμενων χρηματοδοτικών όρων από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα (από σχεδόν το σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών) και στη Βουλγαρία (Societe General). Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει αξιολογήσει 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού €165εκ.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι η εταιρεία συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σύναψη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ινστιτούτα από όλη την Ευρώπη.

 

*Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.