Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού

Γενική απογραφή κτιρίων από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου και απογραφή πληθυσμού από τις 30 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου, θα διενεργήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. O υπεύθυνος και τα μέλη κάθε νοικοκυριού θα συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης. Η στατιστική αρχή διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς, όπως:

•τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
•την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελούν τη μόνη στατιστική εργασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε μικρή γεωγραφική ενότητα και μέχρι το επίπεδο οικοδομικού- απογραφικού τετραγώνου,
•τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων, όπως η κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, η ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κ.λπ.,
•την εφαρμογή και υλοποίηση ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων,
•τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη,
•τη δημιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.